This website works best with JavaScript enabled
Herb bip logo

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie  w Polkowicach informuje, że w dniach od 1 do 12 marca 2021 r. będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

Do klasy I szkoły podstawowej,na rok szkolny 2021/2022,przyjmowane są dzieci:

  • 7-letnie (urodzone w roku 2014) objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6-letnie (urodzone w roku 2015) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
  • starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

 

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych w rejonie SP4 składają ,,Kartę zapisu" dziecka do szkoły rejonowej. W szkole obwodowej kandydaci ze względu na swoje miejsce zamieszkania, mają zapewnione miejsce i są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodzica/prawnego opiekuna, bez postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice (opiekunowie prawni)  dzieci spoza obwodu składają ,,Wniosek" o przyjęcie dziecka spoza obwodu” + załączone druki.

 Określa się kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polkowice wraz z liczbą punktów dla każdego kryterium oraz niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów: Kryteria rekrutacji

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły  do 12 marca 2021 r. lub przesłać e-mailem: sekretariat@sp4.polkowice.pl

 

W czerwcu zorganizowane będzie zebranie informacyjne dla rodziców przyszłych klas pierwszych. Szkoła zawiadamia rodziców o terminie spotkania poprzez informację na stronie internetowej szkoły www.sp4.polkowice.pl, tablicy ogłoszeń w szkole i przedszkolach.

 Zapraszamy do zapoznania się z folderem szkoły: Folder szkoły

 

 

Karta zapisu dziecka do szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie do szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Jesteśmy na facebooku 

Jak do nas trafić 

Nasz adres 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Polkowicach

ul. Hubala 3
59-100 Polkowice
woj. dolnośląskie
Tel: 76 746 53 70
Fax: 76 746 53 71

sekretariat@sp4.polkowice.pl

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440